Dutch version – Please scroll down to the english version

Beleidsplan

CARDIMED Global Health Foundation

 

INHOUDSOPGAVE

Doelstellingen van Stichting CARDIMED Global Health Foundation
Wijze van werving van gelden
Beheer van het vermogen
Bestuur
Activiteiten bestuur
Besteding van het vermogen

Doelstellingen van Stichting CARDIMED Global Health Foundation

Stichting CARDIMED Global Health Foundation is gevestigd te Maastricht aan het Stationsplein 8R, 6221 BT.

De doelstellingen van Stichting CARDIMED Global Health Foundation zijn:
Het aanbieden van (financiƫle) hulp aan (rechts)personen en organisaties in binnen-en buitenland ten behoeve van het voorkomen en/of bestrijden van (medische) pro-blemen in de wereld in de breedste zin van het woord en meer specifiek op het ge-bied van de gezondheidszorg alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met en en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevordelijk zijn.

Wijze van werving gelden

De Stichting CARDIMED Global Health Foundation ontvangt haar inkomsten door

– subsidies en andere bijdragen,
– schenkingen, erfstellingen en legaten,
– alle andere verkrijgingen en baten.

Beheer van het vermogen

Bestuur

Stichting CARDIMED Global Health Foundation heeft een bestuur dat verantwoor-
delijk is voor het beheer van het vermogen.
Het bestuur bestaan uit drie personen, te weten
voorzitter dhr. C.G.Zollner
secretaris mevr. M. Essers
penningmeester dhr. A. Fernando

Activiteiten bestuur

Vergaderen
Het bestuur komt tenminste 2 x per jaar samen voor een bestuursvergadering.
Hiervan worden notulen opgemaakt.

Activiteiten
Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.

Financiƫn
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die
hierbij horen zijn onder meer:

– jaarlijks een begroting opstellen,
– jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren,
– beheren van de gelden,
– besteden van de gelden.

Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van de Stichting CARDIMED Global Health Foundation.

1. De inkomsten worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compen-
seren.
2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend
om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstel-
ling hebben als de eigen stichting.
3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een ge-
zonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen.
Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op
te zetten.

 

 

English version

Policy

CARDIMED Global Health Foundation

 

Content
Table of Contents
Objectives of CARDIMED Global Health Foundation
Method of fundraising
Management of assets
Board
Board activities
Utilisation of power

Objectives of the CARDIMED Global Health Foundation

CARDIMED Global Health Foundation is located in Maastricht at Stationsplein 8R, 6221 BT.

The objectives of the CARDIMED Global Health Foundation are:
Offering (financial) assistance to (legal) persons and organisations in the Nether-
lands and abroad for the purpose of preventing and/or combating (medical) pro-
blems in the world in the broadest sense of the word and more specifically in the
field of health care, as well as accepting inheritances under the privilege of descri-
bing the estate and furthermore all that is related to and/or conducive to this in the
broadest sense of the word.

Method of recruitment

The CARDIMED Global Health Foundation receives its income by
grants and other contributions,
donations, inheritances and bequests,
all other acquisitions and disposals.

Management of assets

Board

The CARDIMED Global Health Foundation has a board that is responsible for
the management of the assets.
The board consists of three persons, namely
Chairman Mr C.G.Zollner
Secretary Mrs. M. Essers
treasurer Mr. A. Fernando

Board activities

Meetings
The board meets at least twice a year for a board meeting. Minutes are taken of
these meetings.

Activities
Selecting destination purposes.

Finances
The board is responsible for a sound financial policy. The tasks associated with this
include:
drawing up an annual budget,
adopt and approve annual accounts on an annual basis,
managing the funds,
spending the money.

Remuneration of board members
The board members do not receive any remuneration for their board work.

Utilisation of assets

The capital is spent in accordance with the objective of the CARDIMED Global Health Foundation.

The income is used in the first place to compensate the expenses.
The income of the foundation can in the second place be used to support other
foundations or initiatives that have a similar objective as its own foundation.
The foundation does not have the objective to make a profit. It does, however,
want to maintain a healthy buffer in order to be able to absorb disappointing reve-
nues. In addition, this is reserved to develop and set up new activities.

 

Download Policy